fbpx

Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie Jaar 1 & 2

INSCHRIJVEN

 

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding:

 

 

Tweejarige Opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie:

 

 

 

Voorwoord

 

Beste student,

We heten je van harte welkom bij deze cursus of opleiding van PNI Europe. Voor je ligt het curriculum van de nieuwe 2 + 1 jarige kPNI opleiding. PNI Europe heeft de opleiding in de armen gesloten en onder leiding van Dr. Leo Pruimboom is klinische PNI verder ontsloten tot een prachtige en harde wetenschap met onschatbare praktische en klinische waarde. Met deze opleiding krijg je fundamenteel inzicht in complexe werkingsmechanismen en worden alle lichamelijke systemen met elkander verbonden. Er wordt tijdens de opleiding altijd rekening gehouden met drie basis noodzaken van therapeuten en artsen: 1. Hoe werkt het, 2. Wat kan ik ermee doen en 3. Waar komt het vandaan (wetenschappelijke achtergrond) Theorie wordt ontsloten naar de praktijk, moeilijke processen worden vereenvoudigd en interventies zijn evidence based en gebaseerd op de ‘film’ van een aandoening, syndroom of ziektebeeld. Daarnaast leert men aan de hand van casussen het werkelijke probleem te identificeren en te vertalen naar een effectief en integraal behandelplan. Zondag klaar met een module en maandag toepassen in de praktijk. In dit curriculum vind je alle informatie over de opleiding. Het lesmateriaal, handouts van de presentaties en wetenschappelijke artikelen worden digitaal aangeboden. Je kunt deze eventueel zelf uitprinten en zelf aan de lesmap toevoegen. Tijdens de opleiding krijg je ook van verschillende functionarissen hulp als je die nodig mocht hebben. Heb je direct hulp nodig dan kun je bij de gastvrouw of gastheer terecht en kun je ook ondersteuning krijgen via het forum op de website. Ook nadat je de opleiding hebt gevolgd kun je rekenen op ondersteuning van PNI Europe met coaching en kennis. Op de website kun je terecht in de bibliotheek/aula. De kPNI opleiding wordt gegeven door gerenommeerde PNI therapeuten en artsen onder leiding van Dr. Leo Pruimboom, de grondlegger van de klinische PNI in Europa en de rest van de wereld.

 

1. Onze missie en visie

1.1. Missie

PNI Europe is een international wetenschappelijk instituut dat vanuit de klinische PNI en de evolutionaire geneeskunde onderzoekt hoe gezondheid op alle niveaus in stand kan worden gehouden en/of worden hersteld. Wij gaan uit van een moderne definitie van gezondheid (de capaciteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zelf management) en alle kennis die we verzamelen, verdelen en onderzoeken is op deze definitie gebaseerd.

 

1.2. Visie

Patiënten en cliënten worden steeds mondiger en ’experts’ op het gebied van gezondheid en ziekte. Dit is een prachtige ontwikkeling, daar daarmee de persoon opnieuw controle krijgt over haar/zijn gezondheid en welzijn. Voor artsen en therapeuten betekent dit vaak dat men niet in staat is om gefundeerd te antwoorden op patiënten-vragen die niet tot de therapeut/arts haar ‘specialistische’ werkgebied behoren. Onze meta-disciplinaire klinische PNI is in staat om alle gezondheidsprofessionals de kennis te laten ontwikkelen om mensen integraal te kunnen begeleiden op zowel preventief als curatief gebied. Klinische PNI is een harde wetenschap en kan beschouwd worden als de optimale brug tussen de natuurgeneeskunde en de conventionele geneeskunde.

 

2. Inleiding

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg. Om dit op te lossen, kijken gezondheidsprofessionals elk vanuit hun eigen specialisme naar dit gezondheidsvraagstuk. Maar als we meer willen doen dan alleen symptomen bestrijden, hebben we kennis en vaardigheden uit al deze disciplines nodig. Dat is precies wat de opleiding klinische Psycho-Neuro-Immunologie je aanreikt. Onze huidige gezondheidszorg heeft behoefte aan professionals die verder kijken dan hun eigen vakgebied. Alleen zo kunnen we de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd aanpakken. Als klinisch PNI-therapeut heb je daarom kennis van psychologie, neurologie en immunologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen. Door deze brede integratieve benadering is de PNI-behandeling persoonlijk en effectief, en sluit optimaal aan bij jouw eigen medische achtergrond. In de hierna volgende hoofdstukken en paragrafen is alle informatie terug te vinden over de opleiding van leerdoelen tot administratieve aanwijzingen.

 

Belangrijk

Master van de Universiteit van Salamanca “Universidad Pontifice de Salamanca”

De opleiding bestaat uit twee + 1 jaar. De eerste twee jaar, bij afsluiting met een voldoende (6) voor het praktijkexamen in het tweede jaar en het theorie-examen van het eerste jaar, geeft u het recht de titel ‘therapeut in de klinische PNI’ te gebruiken. Het + 1 jaar geeft na correcte afsluiting (zie examen procedure) recht op de titel ‘master in klinische PNI’ van de Universiteit van Salamanca (Universidad Pontifice de Salamanca). Het examen van het master jaar bestaat uit een multiple choice examen van 50 vragen + twee portfolio opdrachten gedurende het opleidingsjaar. Deze master is een master “propio” van de Universiteit in samenwerking met PNI Europe en heeft een geldigheid voor de hele wereld. Voor verdere informatie, zie ‘Master”.

 

 

Data PNI JAAR 1:

Start 2019:

30 sept, 1, 2 okt 2019

21, 22, 23 november 2019 (nieuwe data!)

13, 14, 15 januari 2020

5, 6, 7 maart 2020

7, 8, 9 mei 2020

18, 19, 20 juni 2020

 

 

DATA PNI JAAR 2:

Start 2019: 

6, 7, 8 nov 2019

12, 13, 14 december 2019

13, 14, 15 februari 2020

11, 12, 13 mei 2020

9, 10, 11 juni 2020

22, 23, 24 juni  2020

 

 

 

3. Beschrijving van de opleiding

Doelstelling.

De doelstelling van deze studie is het opleiden van zoveel mogelijk therapeuten en artsen in de klinische PNI (KPNI), zo ontwikkeld sinds 32 jaar door Dr. Leo Pruimboom en zijn docenten wereldwijd. Daarmee kunnen veel meer patiënten en cliënten geholpen worden op een echte integrale manier; KPNI geeft de mogelijkheid om vanuit het concept van ‘filmgeneeskunde’ zowel de oorzaken als de blackbox van zelfs complexe ziektebeelden te identificeren en op optimale wijze te beïnvloeden. Daarnaast is een tweede, maar niet minder belangrijk, doel het kunnen aanbieden van een uniek concept ter preventie van allerlei voorkombare ziektebeelden zoals cardiovasculaire aandoeningen en overgewicht. En let wel, KPNI is geen alternatieve geneeskunde, maar een evidence based wetenschap met een heel duidelijk centraal moto; ‘De enige echte geneeskunde, is geneeskunde die werkt’.

Toelatingseisen

Voor toelating tot de opleiding is een afgeronde medische of paramedische opleiding vereist. Daarnaast worden mensen met een afgeronde opleiding medische basiskennis op hbo-niveau of medische basisvakken plus een opleiding tot orthomoleculair therapeut toegelaten. Ook worden mensen die sportwetenschapper zijn, een erkende personal trainer opleiding hebben genoten of een osteopaat opleiding hebben gedaan toegelaten. Voor toelating tot het +1 jaar zie het hoofdstuk ‘Master’.

Duur van de opleiding

De totale opleidingsduur bedraagt 36 lesdagen opgedeeld in 12 modules van 3 lesdagen. Meestal zullen 6 modules van drie dagen per kalenderjaar aangeboden worden, al zijn uitzonderingen (versneld) mogelijk. Het +1 jaar bestaat tevens uit 18 contact dagen verdeeld over (normaliter) 6 modules van 3 dagen binnen maximaal een kalenderjaar (zie ‘Master’).

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 194 uur per 18 lesdagen, waarvan 144 contacturen. In totaal omvat de studie dus 388 uur waarvan 288 contacturen. De overige uren zijn zelfstudie-uren die worden besteed aan voorbereiding en verwerking van de lesstof. Iedere module wordt begeleid met een kleine huisopdracht om te zorgen dat het geleerde u ook werkelijk bij blijft. Het + 1 master jaar heeft een grotere studiebelasting (zie ‘Master’).

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd (en voorlopig nog actief) bij de beroepsverenigingen MBOG, KTNO, NWP, VNT en BBOW-APSO. De beroepsverenigingen hebben in principe al toegezegd.

Examinering / afronden van de opleiding

Het is niet verplicht om aan de examens deel te nemen. Als de student tenminste 80% van alle lessen heeft gevolgd ontvangt hij of zij een deelnamecertificaat. Als je examen wilt afleggen dan kun jij je aanmelden via een inschrijfformulier. Op het examen is de richtlijn van PNI Europe van toepassing die op de website van PNI Europe te vinden is. Om aan het examen te mogen deelnemen moet de student 80% van alle modules hebben gevolgd. De kosten van het examen worden aangegeven op de website. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte. In module 1 van jaar 2 wordt jaar 1 geëxamineerd via een multiple choice examen van 30 vragen. Na afloop van jaar 2 volgt een praktijk examen met een reële patiënt plus een theoriexamen van weer 30 multiple choice vragen. Het praktijk examen is een PNI Europe© 7 werkelijke patiënt binnen een reële klinische PNI consultatie. Wanneer het examen met goed gevolg is afgelegd, mag de titel “Therapeut in de klinische psycho-neuroimmunologie” worden gevoerd. Het niet slagen voor de examens van jaar 1 en 2 heeft geen andere gevolgen dan dat de student, op een nader te bepalen tijdstip, een herkansing kan krijgen. Slaag je niet voor een van deze examens dan kun je toch gewoon met de opleiding doorgaan. Om in aanmerking te komen voor het master jaar moeten de examens met voldoende zijn beoordeelt. Men kan de master ook nog beginnen als een herkansing voor 1 of meerdere examens is aangevraagd.

 

 

4. Lesuren

De lessen worden per lesdag volgens dit schema gegeven:

09.00 – 11.00 Theorie en/of praktijk

11.00 – 11.15 Koffiepauze

11.15 – 12.30 Theorie en/of praktijk

12.30 – 13.30 Lunchpauze

13.30 – 15.00 Theorie en/of praktijk

15.00 – 15.15 Koffiepauze

15.15 – 17.00 Theorie en/of praktijk

17.00 – 17.15 Knowledge test

17.15 – 17.30 Vragen en opmerkingen

Opmerkingen:

1. De lessen (sessies) worden elke 30 minuten onderbroken voor een sitting break. Studenten maken van deze break gebruik om ervoor te zorgen dat door te voorkomen dat zij te lang en teveel zitten geen sedentary syndroom krijgen

2. De lesstructuur en didactische concepten zijn totaal aangepast aan de moderne manier van lesgeven op zowel academisch als particulier onderwijs niveau. Onze docenten zijn allemaal opgeleid door gerenommeerde didactici uit meerdere landen. Active learning, learning by doing en praktische cases zijn onderdeel van iedere module, zolang het geïndiceerd is deze technieken te gebruiken

3. Studenten worden gestimuleerd om actief met alle oefeningen mee te doen. Dit leidt normaliter tot een versnelde omzetting van theorie naar praktijk. De docenten documenteren welke cursisten tijdens de opleiding een casus hebben behandeld; deze actieve houding wordt meegenomen binnen de beoordeling van het praktische eindexamen van het tweede jaar

4. Waar mogelijk wordt verschillende keren een kooksessie georganiseerd. Dit kan ook een avondcatering zijn om gezamenlijk te discussiëren en een hechte gemeenschap te worden.

 

 

 


Beschrijving van de modules en leerdoelen

 

JAAR 1:

6 modules van 3 dagen

 

Module 1 : Introduction + Diagnostic Basics + Low grade inflammation + Leaky barriers

a. Inhoud

“In de verandering ligt de oplossing en de kleinste verandering maakt het grootste verschil”. Dr. Leo Pruimboom Vanaf het begin maakt u kennis met de metamodellen waarmee en waardoor kPNI als metadiscipline gebruikt kan worden. Drie dagen lang wordt u dus meegenomen op een reis die alle systemen, organen en de mens als geheel verbindt via neurologie, psychologie, endocrinologie, biochemie, natuurkunde en natuurlijk immunologie. Verder worden twee basale mechanismen behandelt die centraal staan binnen de opleiding en bij mensen met chronische aandoeningen: Het lekke barrière syndroom (huid, longen, hersenen en darm) en laaggradige ontsteking. De derde dag leert u al om een PNI diagnose te stellen zodat u in de praktijk direct aan de slag kunt gaan.

 

b. Leerdoelen

1. U kent de uitgangspunten van KPNI als wetenschap die alles met elkaar verbindt

2. U beschikt over een evolutionaire mind-set en past dit toe in uw eigen leven

3. U kent de verschillende connecties tussen alle systemen van het menselijk lichaam en tussen de mens en zijn/haar omgeving. Deze kennis vertaalt zich in de vaardigheid om symptomen terug te kunnen brengen tot een aantal basale werkingsmechanismen

4. U beheerst de basis-vaardigheden om een PNI diagnose te kunnen stellen

5. U identificeert de eventuele aanwezigheid van een lekke barrière en een laaggradige ontsteking bij uw patiënten en behandelt die twee entiteiten met een basisprotocol gebaseerd op evidence based geneeskunde binnen de PNI

 

c. Tools and skills

Het belangrijkste werktuig dat u tijdens deze module overhandigt krijgt is een integraal werkmodel gebaseerd op 5 metamodellen en 12 werkingsmechanismen. De skills die u nodig heeft om dit werkmodel te kunnen toepassen zijn vooral gebaseerd op de capaciteit om analytisch te denken en vastgeroeste paradigma’s te kunnen verlaten. De kPNI vraagt aan u om open te staan voor nieuwe hypothesen en die ook zelf te ontwikkelen: “Gezondheid begint met het herstel van psychologische, immunologische en metabole flexibiliteit”

 

 

Module 2: Evolutionaire geneeskunde

a. Inhoud “Biology is nothing without evolution and medicine is nothing without biology”. Theodosius Dobzhansky Deze module gaat over de evolutionaire aspecten die mensen mens, planten plant en andere dieren dier gemaakt hebben. Zogenaamde oude bekende antropogene drukfactoren zoals infectie, honger, dorst en klimatologische veranderingen hebben gezorgd voor ontelbare aanpassingen op het gebied van ons genoom en de manier waarop dat genoom functioneert (het epigenoom). Nieuwe risicofactoren zoals het zittende leven, 6 maal eten per dag, hypotheek stress en vele andere zijn voor de genetisch “oude: homo sapiens zo nieuw dat onze stuurmens van de gezondheid (lees de hypothalamus) daarvoor (nog) geen oplossing heeft gevonden. Deze nieuwe stressfactoren veroorzaken een conflict met ons genoom dat vol zit met polymorfismen die bedoelt waren om vroegere omstandigheden te kunnen overleven; dezelfde polymorfismen, samen met epimutaties, zijn nu oorzaak voor de meeste, zo niet alle, chronische ziektebeelden waaraan de moderne mens vooral in het rijke Westen lijdt en daarmee kunnen die ziektebeelden beschouwd worden als evolutionaire littekens. Genetica, epigenetica, polymorfismen en evolutionaire druk factoren zijn de thema’s van de eerste dag. De tweede dag gaat geheel over het “hoe functioneert het” en het “waarom functioneert het zo”, de belangrijkste vragen binnen de evolutionaire klinische PNI. Dag drie vertaalt alle evolutionaire kennis richting bepaalde interventies van een aantal zeer frequent voorkomende aandoeningen.

 

b. Leerdoelen

1. U bekijkt cliënten vanuit de vraag, waarom het werkt zoals het werkt, vanuit een evolutionair perspectief

2. U kent de evolutionaire werkingsmechanismen die tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor ziekten en gebruikt de tools om deze mechanismen bij patienten te kunnen resetten

3. U identificeert ziekten als evolutionaire littekens en gebruikt evolutionaire interventies om mensen die aan deze aandoeningen lijden te behandelen

4. U kent de betekenis van het concept intermittent living en past een aantal interventies daarvan toe in uw eigen leven

 

c. Tools and skills

Een belangrijke vaardigheid die u in deze module leert is de capaciteit om het evolutionaire werkingsmechanisme dat “fout” gebruikt wordt door een patiënt te identificeren (b.v. insulineresistentie en cortisolresistentie). Een belangrijk tool dat u krijgt aangeboden is een lijst van functionele parameters waarmee u een stoornis van een evolutionair werkingsmechanisme kunt vaststellen.

 

 

Module 3: Neuro-endocrinologie.

a. Inhoud “Leven binnen een dynamisch evenwicht produceert resilience tegen toxiciteit”. Fritjof Kapra Deze module gaat over de manier waarop ons lichaam geleerd heeft om op homeostatische veranderingen (lees stress) te reageren en hoe die reactie ons kan beschermen of juist ziek maken. Terwijl de eerste dag vooral in het teken staat van de sympaticus en de HPA-as, zijn de andere twee dagen van deze module gewijd aan alle andere assen die hun oorsprong vinden in hét homeostatische regulerend orgaan van alle levende dieren op aarde: de hypothalamus. Stress is veel meer dan psycho-emotionele belasting. Ook factoren zoals veranderende omgevingstemperatuur, te vaak eten en een tekort aan slaap is stress en vraagt een reactie van één of meer assen van de hypothalamus. Ook nu weer zal de evolutie een belangrijke rol spelen binnen deze module, daar onze hypothalamus de laatste 250 miljoen zo goed als identiek is gebleven. Dit betekent dat het moderne leven wel heel “raar” is voor dit unieke orgaan.

 

b. Leerdoelen

1. U gebruikt de kennis over het verschil tussen homeostase en allostase om stoornissen van de hypothalamus-assen te kunnen identificeren

2. U analyseert de functie van de hypothalamus m.b.v. gevalideerde meetinstrumenten en functionele parameters

3. U behandelt cliënten met een universele ontsteking van de hypothalamus aangezien die ten grondslag ligt aan de meeste, zo niet alle, chronische niet besmettelijke ziekten.

4. U gebruikt de concepten van lichamelijke en mentale stress om uw clienten met specifieke interventies te kunnen begeleiden

 

c. Tools and skills

Een belangrijke werktuig dat u tijdens deze module leert te gebruiken is de zogenaamde Trier Social Stress Test. Een test waarmee u op vrij eenvoudige wijze kunt vaststellen of uw patiënten nog adaptogeen zijn. Deze test wordt vooral gebruikt in samenhang met twee functionele stressparameters, de neuroglucopenie test en de autonome reactietest. Daarnaast wordt uw getraind in het gebruik van de cold stress test (CST) en de Maastricht geassocieerde stress test (MAST) PNI Europe© 20

 

 

Module 4: Immunologie in kPNI

a. Inhoud

“Het menselijke immuunsysteem is als een levensverzekering; als die uitbetaald is het te laat”. Dr. Leo Pruimboom Vanuit pure logica is het binnen de opleiding nu tijd om het immuunsysteem in de diepte te bespreken op zo’n manier dat u leert dat alle ziekten altijd te maken hebben met een stoornis van één of meerdere componenten van het immuunsysteem. Deze module zal dan ook gericht zijn om u deelgenoot te maken dat het immuunsysteem niet één homogeen systeem is, maar een orgaan dat bestaat uit 9 verschillende componenten. Het immuunsysteem is een orgaan dat door evolutionaire druk “egoïstisch” is geworden en dan wel in het voordeel van de mens. Vandaag de dag is dit overgevoelige systeem verantwoordelijk voor de meeste, zo niet alle, chronische niet besmettelijke ziektebeelden.

 

b. Leerdoelen

1. U kent de werking van de verschillende componenten van het immuunsysteem en de invloed van die componenten op ziekte en gezondheid

2. U diagnosticeert de aanwezigheid van een low-grade inflammation met behulp van gevalideerde meetinstrumenten

3. U stelt een behandelplan op met KPNI-interventies (op het gebied van minimaal voeding, beweging en reframing) voor een cliënt met een immunologische aandoening en voert het uit

 

c. Tools and skills

De belangrijkste vaardigheid die u ontwikkelt tijdens deze module is de capaciteit om een ziektebeeld te associëren met een bepaalde immuun component. Daarvoor leert u om klinisch chemische testen en functionele parameters als werktuigen te gebruiken. Metamodel 1, “de film”, wordt verder uitgediept en zal na deze module intrinsiek deel zijn van uw werktuigkast.

 

 

Module 5: Wondheling en resoleomics

a. Inhoud

“The people experiencing the most pain tend to be the ones who are always trying to make others smile”. Anoniem Deze module staat in het teken van normale wondheling, chronificatie van een ontsteking (onsuccesvolle wondheling), pijn en de manier waarop iets niet opgelost wordt omdat de ontsteking niet beëindigd kan worden. Normaliter begint en eindigt een ontsteking met en zonder pijn via een compleet gecoördineerd proces; resoleomics. Juist de afwezigheid van zogenaamde Stopsignalen leidt tot verlenging van lokale en/of systemische ontstekingen met als gevolg pijn dat zich dan via allerlei andere processen verder kan gaan chronificeren. Tijdens de pijn/resoleomics module worden zowel de normale als de pathologische processen besproken en praktisch toepasbaar gemaakt. Het toepassen van het resoleomics-concept is één van de meest krachtige, zo niet de krachtigste manieren om uw cliënten die aan chronische pijn lijden te kunnen helpen en dan vaak in zeer korte tijd. Een belangrijk onderdeel van deze module is het toepassen van deep learning (neuropsychologische educatie) en reframing technieken bij mensen die lijden aan chronische pijn.

 

b. Leerdoelen

1. U maakt het onderscheid tussen functionele klachten en ziektebeelden van het bewegingsapparaat

2. U maakt onderscheid tussen fysiologische en pathologische pijn-syndromen

3. U ondersteunt met uw behandeling de zelf-genezende processen vanuit de wetenschap van resoleomics

4. U behandelt cliënten met yellow-flag en red-flag aandoeningen m.b.v. KPNIinterventies

 

c. Tools and skills

Metamodel 2 en 4 (de vijf componenten + transgenerationele aspecten) zijn de belangrijkste werktuigen die tijdens deze module gebruikt worden en die u leert toepassen. De vaardigheid om een juiste pijn/resoleomics anamnese door te voeren is bijna een “kunst” en deze capaciteit leert u te ontwikkelen tijdens deze module.

 

 

Module 6: Interne organen: botten, huid, lever en pancreas

a. Inhoud

“Life of complex organisms starts with the appearance of bones as a reproductive organ”. Anoniem Deze module gaat over het ontstaan van interne organen tijdens de Cambrian Revolution. Deze immens lange ijstijd heeft gezorgd voor de noodzaak van het ontstaan van botten en alle andere interne organen. Tijdens de drie intensieve dagen worden achtereenvolgens de functie, fysiologie en pathosfysiologie van het skelet en het spijsverteringskanaal (met inbegrip van de lever en de pancreas) behandeld, steeds met een evolutionaire saus en in verbinding met de hersenen en het immuunsysteem. De laatste dag staat in het teken van de behandeling van de meest voorkomende aandoeningen zoals osteoporose, arthrose, pancreas stoornissen (EPI) en leververvetting. Therapiën die aangeboden worden zijn niet alleen gebaseerd op voeding, beweging en gedrag, maar ook op het gebied van seksuele activiteit, bioritme en, waar nodig, interventies met pharmaconutriënten

 

b. Leerdoelen

1. U weet hoe organen werken, waarom ze bestaan en hoe ze met elkaar verbonden zijn via de hypothalamus-hypofyse as

2. U diagnosticeert veel voorkomende aandoeningen van de interne organen m.b.v. valide meetinstrumenten

3. U behandelt cliënten met verwaarloosde of door hyperactivatie beschadigde organen met KPNI-interventies die zorgen voor herverdeling van energie

 

c. Tools and skills

Metamodel 5 (verwaarlozing en hyperactiviteit) staat centraal binnen deze module. Dit werktuig is uniek om begrip te ontwikkelen over het hoe en waarom van vele zo niet alle chronische aandoeningen. De vaardigheid om dit metamodel te kunnen toepassen zal via patiëntenvoorbeelden ontwikkeld worden.

 

 


 

JAAR 2:

6 modules van 3 dagen

 

 

Module 7: Integratie: de vier egoïstische systemen

a. Inhoud

“The brain is the most important organ in the human body; at least that is what the brain thinks”. Anoniem Deze module integreert de eerste zes modules van het eerste studiejaar via het concept van selfish organen, te weten: het egoïstische brein, het egoïstische immuunsysteem en het meest egoïstische metabole systeem. Nu worden de tot nu toe bekende strategieën besproken waarmee de verschillende systemen zichzelf in stand houden op zowel anatomisch als functioneel niveau. Normaliter zouden alle drie systemen in harmonie moeten samenwerken, terwijl deze samenwerking gestoord is bij mensen die lijden aan chronische ziektebeelden. De manier waarop één van de systemen de dominantie overneemt leidt tot bepaalde aandoeningen die dan ook geschakeerd worden onder de noemer selfish brain disorder, selfish immune system disorder of selfish metabolic system disorder. Verder zal de methodiek om stoornissen van de drie systemen in kaart te brengen in de diepte behandeld worden. Een aantal aandoeningen, waaronder Hashimoto, depressie en burn-out, zullen specifiek besproken worden aan de hand van de vijf metamodellen. Vanaf deze module zult u tijdens de opleiding als student kPNI de rol van therapeut op u nemen door de aanwezigheid van minimaal drie reële patiënten. Deze patiënten worden van tevoren geselecteerd op complexiteit, waardoor het voor de studenten te verhapstukken is. Daarnaast wordt het reproductieve systeem nieuw geintroduceerd als egoistisch. Daarom speelt de HPG as een belangrijke rol op de laatste dag van deze module. Het premenstruele syndroom en andere stoornissen van de HPG as worden zowel theoretisch als praktisch besproken en met een therapie-protocol afgerond.

 

b. Leerdoelen

1. U kent de drie supersystemen en weet van de meest voorkomende ziektebeelden op basis van klinisch-chemische en functionele parameters tot welk(e) supersyste(e)m(en) ze behoren

2. U behandelt cliënten door een of meerdere supersystemen te beïnvloeden

 

c. Tools and skills

Alle vijf metamodellen worden binnen deze module gebruikt als basis voor de integratie van het eerste jaar. Het leren benutten hiervan bereidt u voor om in jaar 2 in te gaan; een jaar waarin de patiënt als individu centraal staat, terwijl het eerste jaar vooral ging op overkoepelende processen en concepten. Een belangrijke vaardigheid die tijdens deze module eigen gaat maken is de capaciteit om de juiste therapiekeuze te doen aan de hand van de identificatie (via functionele en klinische parameters) van het dominerend egoïstisch systeem en de gestoorde werkingsmechanismen.

 

 

Modules 8: Klinische PNI Diagnostiek

a. Inhoud

“De juiste therapiekeuze is een overwinning; het maken van de juiste kPNI diagnose een kunst ”.  Anoniem Deze module gaan over de manier waarop een klinisch PNI diagnostisch proces wordt uitgevoerd. Basis voor dit proces is het gebruik van de vijf metamodellen die zowel oorzakelijke als therapeutische kracht hebben. Daarnaast worden zowel functionele als klinisch chemische parameters in de praktijk gebracht waardoor u leert om gestoorde werkingsmechanismen (pathofysiologische processen) op betrouwbare en valide wijze in kaart te brengen. Het derde thema dat tijdens deze modules een belangrijke rol speelt is de manier waarop anamnestisch vragen behoren te worden gesteld, samengevat als communicatievaardigheden. Door de combinatie van meerdere diagnostische instrumenten komen we tijdens deze modules tevens tot het gebruik van specifieke KPNI interventies zoals solution focused brief therapy, intermitterende interventies en mindfulness. Een laatste thema wat tijdens deze modules behandeld wordt is de wijze van het gebruik van epidemiologie. Epidemiologische studies helpen bij het inventariseren van de risicofactoren die horen bij een bepaald ziektebeeld.

 

b. Leerdoelen

1. U voert een diagnostisch proces uit dat gebaseerd is op de 5 metamodellen en de 12 werkingsmechanismen

2. U communiceert oplossingsgericht en gebruikt technieken als reframing en deep learning technieken

3. U kiest en gebruikt de juiste toegevoegde testen om tot een optimale waarschijnlijkheidsdiagnose te komen

 

c. Tools and skills

Deze modules zijn hoofdzakelijk praktisch dus leert u verschillende vaardigheden: communicatievaardigheden zijn daar een groep van, net zoals de capaciteit om het juiste toegevoegde onderzoek aan te kunnen vragen (klinisch chemisch onderzoek, specialistisch onderzoek). De belangrijkste vaardigheid die u leert is het herkennen van uw grenzen. Werktuigen die aangeboden worden zijn gevalideerde vragenlijsten, symptoomlijsten (functionele parameters) en klinisch chemisch onderzoek

 

Module 9: Interne organen 2 (hart, longen, nieren, huid)

a. Inhoud

“Je bent pas echt doof als je niet naar je hart luistert” Anoniem Deze module gaat over de organen die samen het metabole systeem vormen en wel te weten het hart, de longen en de nieren. De fysiologische functies worden eerst besproken vanuit evolutionair denken om daarna de pathofysiologie in de diepte te behandelen. Metabole aandoeningen zijn nog steeds nummer 1 op de lijst van doodsoorzaken en vragen om een nieuwe zienswijze om ten eerste de preventie te waarborgen en ten tweede om secundaire preventie te kunnen bewerkstelligen. Vele ziektes van metabole organen vinden hun oorsprong in een chronische ontsteking van de hypothalamus en dominante van het selfish immune systeem. De kennis over deze interacties is essentieel om mensen met aandoeningen van het hart-vaat-long-nierstelsel te kunnen begeleiden en deze kennis wordt dan ook aan u overgedragen. Centraal in deze module staat de werking van het zeer complexe renine, angiotensine, aldosteron systeem. Daarnaast wordt ook de huid als orgaan binnen deze module behandeld. Aandoeningen zoals psoriasis, eczeem en neurodermatitis hebben niet alleen een immunologische component, maar zeker ook een metabole. Tevens dient dit laatste thema als voorloper voor de volgende module waarin onder meer het kind een centrale rol speelt.

 

b. Leerdoelen

1. U weet hoe organen werken, waarom ze bestaan en hoe ze met elkaar verbonden zijn via de hypothalamus-hypofyse as

2. U diagnosticeert veel voorkomende aandoeningen van de interne organen m.b.v. valide meetinstrumenten

3. U behandelt cliënten met verwaarloosde of door hyperactivatie beschadigde organen met KPNI-interventies die zorgen voor herverdeling van energie

 

c. Tools and skills

Een belangrijk werktuig dat u leert te gebruiken binnen deze module is het instrument om het bioritme van het RAA-systeem te kunnen meten. Er is geen orgaansysteem zo gevoelig voor stoornissen van het bioritme dan het metabole systeem. Ook het gebruik van functionele parameters horen tot de aangeboden werktuigen van deze module, terwijl op het niveau van vaardigheden solution focused brief therapy verder getraind wordt in verband met de persoonlijkheidskenmerken die behoren bij de gevoeligheid voor de ontwikkeling van bepaalde ziektebeelden.

 

 

Module 10: Beweging en voeding binnen de KPNI

a. Inhoud “The sedentary lifestyle is a disease itself; the sedentary death syndrome” Frank W. Booth Deze module gaat over de impact van beweging en voeding op gezondheid en ziekte. Eerst wordt de theorie over beweging en de impact van het zittende leven in de diepte verklaard. Daarna ligt het accent vooral op beweging als medicijn toegepast op mensen die lijden aan aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en diabetes. Een belangrijk thema tijdens deze module is niet alleen dat men zou moeten bewegen, maar zeker ook waarom mensen niet voldoende bewegen en neigen tot een zittend leven. Dit laatste thema kan alleen maar behandeld worden vanuit een evolutionair perspectief. Ook in deze module komen er twee reële patiënten met aandoeningen die horen bij de inhoud van deze module. Uiteindelijk leert u hier om voeding en beweging met elkaar zo te combineren dat deze gezamenlijk een krachtig preventief en curatief wapen vormen

 

b. Leerdoelen

1. U ontwikkelt in samenspraak met cliënten een optimaal voedings- en bewegingsplan dat een of meerdere werkingsmechanisme beïnvloedt

2. U weet per ziektebeeld welk universeel bewegingsprogramma een positieve invloed heeft

3. U weet welke invloeden voeding, beweging en suppletie hebben op de werkingsmechanismen

 

c. Tools and skills

De te leren vaardigheden binnen deze module liggen op het gebied van het kunnen meten van de conditie van de patiënten om daarmee in staat te zijn een optimaal trainingsschema gecombineerd met een voedingsprogramma op te kunnen stellen, zowel als cure en care maatregel. Een belangrijk werktuig dat u leert te gebruiken is het vaststellen van de heart rate variability en daarmee de werking van o.a. het parasympatisch zenuwstelsel.

 

 

Module 11. De P in de PNI

a. Inhoud

“Om te kunnen leven moet men eerst geleerd hebben om negen keer dood te kunnen gaan” Leo Pruimboom (2002) Deze module is gevuld met psychologie en psychiatrie vanuit een evolutionair perspectief. Niets heeft zoveel invloed op de mens als zijn/haar gedachten en gevoelens. De manier waarop we zijn, denken en voelen is sterk beïnvloed door onze evolutionaire achtergrond en vele problemen kunnen daar ook op terug gehaald worden. Tijdens deze module wordt er uitgebreid aandacht besteedt aan evidence based technieken van verschillende psychologische scholen. Vanuit de identificatie van meta-emoties (schuld, schaam) en meta-gedachten (voor mijn probleem bestaat geen oplossing) worden technieken gekozen om meta-problemen te veranderen en daarmee mensen opnieuw in beweging te krijgen. Hulpeloosheid en hopeloosheid zijn twee meta-problemen die ervoor zorgen dat mensen niets meer doen om hun gezondheid te verbeteren. Het aanboren van nieuwe wegen via o.a. reframingstechnieken en neuropsychologische technieken geeft mensen opnieuw een keuze. Als u in staat bent om de hypothese waardoor de patiënt is vastgelopen te ondermijnen, dan kan de patiënt in ieder geval gaan twijfelen aan haar/zijn overtuiging. Daarmee komt de patiënt, nogmaals, weer in beweging. Het gaat immers om klinische psychoneuroimmunologie en om geneeskunde die werkt.

 

b. Leerdoelen

1. U past de juiste psychotechniek toe op basis van het vijf componenten model en het tekst-context concept

2. U identificeert meta-emoties en meta-gedachten en bent in staat om die bij uw patiënt te veranderen waardoor de patiënt nieuwe resources aanboort

3. U bent in staat om u grenzen te bepalen op het niveau van de P in de KPNI. Bent u niet meer in staat om uw patiënt in beweging te brengen dan weet u dat de patiënt door iemand anders geholpen dient te worden

 

c. Tools and skills

De metamodellen tekst/context, de vijf componenten en transgenerationele factoren staan als werktuigen centraal in deze modules. Tal van technieken worden u aangeboden en in de praktijk ook eigen gemaakt. Vergeet u niet; de persoonlijkheid kiest de ziekte en de verandering is de oplossing.

 

 

Module 12. Integratie van twee jaar klinische PNI

a. Inhoud

“Alleen een integrale manier van denken kan leiden tot een andere (nog) betere wereld; klinische PNI als levensfilosofie” De docenten binnen de KPNI Ook nu integreren we twee jaar kPNI. Alleen een integrale manier van denken kan onze zo complexe wereld in kaart brengen en eventueel zorgen voor duurzame veranderingen. De groenen willen graag de natuur beschermen, de rechtsen de economie en de partij van de dieren wil eigenlijk dat we alleen nog planten eten. Volgens de kPNI heeft iedereen gelijk en is een consensus altijd mogelijk. Het leren observeren vanuit meer dan drie gezichtspunten is dan ook een vereiste om echt grote problemen op te kunnen lossen. Daarbij is het dan een vereiste om niet alleen te weten wat verandert behoort te worden, maar ook hoe dat werkt (werkingsmechanismen) en waarom het werkt zoals het werkt. Aan deze drie eisen voor een filosofie wordt door de kPNI volgens PNI Europe meer dan voldoende voldaan.

 

b. Leerdoel

1. U bent een psychoneuroimmunologisch denkend, voelend, gedragend en werkend mens geworden.

2. U bent een klinisch PNI therapeut die in staat is om alle metamodellen, werkingsmechanismen en risicofactoren in kaart te brengen bij een groot aantaal mensen die lijden aan verschillende ziektebeelden.

3. U past PNI interventies toe op een verantwoordelijke manier en altijd met inachthouding van uw persoonlijke en ethisch grenzen

 

c. Tools and skills

Alle instrumenten en vaardigheden ontwikkeld in twee jaar reizen door en met de klinische PNI volgens PNI Europe.

 

 

 

PNI Europe©

 

 


Voor meer gedetailleerde info en dagindeling van de opleiding:

PNI Curriculum 2 jaar PNI Europe def, met kosten

 

 


PRIJS EN INSCHRIJVEN

Het is mogelijk om per jaar in te schrijven of direct voor de volledige opleiding.

 

Optie 1: Schrijf in voor de volledige opleiding
Je schrijft je in voor de volledige opleiding. Uiteraard betaal je per jaar het lesgeld en is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar). Je betaalt dan drie jaar lang het opleidingstarief van het jaar waarin je begon. Indien je toch een jaar wilt overslaan, en vervolgens weer verder gaat, betaal je het dan geldende opleidingstarief.

Optie 2: Schrijf in per jaar
Je schrijft je elk studiejaar opnieuw in voor het dan geldende opleidingstarief. Ook hier is gespreid betalen mogelijk (1, 3 of 10 termijnen per lesjaar).

 

 

Prijs 2019: 

€ 3.440 ,-

(vrijgesteld van BTW, incl. koffie/thee, lunch en lesmateriaal. KMO-Portefeuille is van toepassing – 40% korting).

 

 


INSCHRIJVEN

 

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding:

 

 

PNI Curriculum 2 jaar PNI Europe def, met kosten

 


Data PNI JAAR 1:

Start 2019:

30 sept, 1, 2 okt 2019

7, 8, 9 november 2019

13, 14, 15 januari 2020

5, 6, 7 maart 2020

7, 8, 9 mei 2020

18, 19, 20 juni 2020

 

 

DATA PNI JAAR 2:

Start 2019: 

6, 7, 8 nov 2019

12, 13, 14 december 2019

13, 14, 15 februari 2020

11, 12, 13 mei 2020

9, 10, 11 juni 2020

22, 23, 24 juni  2020

 


 

Locatie:

STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent

 

 

INSCHRIJVEN

Schrijf online in en reserveer meteen jouw plaats in deze opleiding.

 

VRAGEN?

Wanneer u twijfelt of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om een cursus bij ons te kunnen volgen of heeft u een specifieke vraag over onze opleidingen die op de website niet beantwoord wordt? Neem dan hier contact op met ons. Wij helpen u graag verder!

kPNIBelgium