Algemene voorwaarden

Artikel 1. Opleidingen, seminars en (voorlichtings) bijeenkomsten

1 Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle opleidingen, seminars en andersoortige bijeenkomsten, georganiseerd door verkoper.
2 Indien een kandidaat-deelnemer verhinderd is de bijeenkomst bij te wonen, is hij gerechtigd in zijn plaats een collega te laten deelnemen, mits deze in het bezit is van het oorspronkelijke bewijs van inschrijving en verkoper hiervan vooraf in kennis stelt.
3 Tenzij in de aankondiging anders is vermeld, geldt voor annulering door de kandidaat deelnemer het navolgende: bij annulering van deelname uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de opleiding brengt verkoper € 50,00 administratiekosten in rekening. Bij annulering korter dan 1 maand vóór de aanvang van de opleiding brengt verkoper 25% van de overeengekomen prijs in rekening. Bij annulering korter dan 10 dagen vóór aanvang van de opleiding wordt het volledige bedrag van de cursus, waarvoor koper zich ingeschreven heeft, in rekening gebracht.
4 Tenzij in de aankondiging anders is vermeld, zijn de prijzen inclusief koffie, thee en in voorkomende gevallen lunches. Bij deze prijs is tevens inbegrepen het cursusmateriaal, dat de deelnemer tijdens de bijeenkomst zal worden uitgereikt.
5 Bij niet tijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de kandidaat-deelnemer de toegang tot de bijeenkomst te ontzeggen.
6 De verkoper behoudt zich het recht voor een kandidaat-deelnemer zonder opgaaf van reden te weigeren.
7 De deelnemers ontvangen het cursusmateriaal uitsluitend voor eigen gebruik. Het is deelnemers niet toegestaan de documentatie zonder voorafgaande toestemming van verkoper te vermeerderen en/of te verspreiden.
8 Verkoper behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in de aankondiging aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma, of andere sprekers in te zetten.
a. In geval van overmacht houdt de verkoper zich het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat de verkoper aan enige schadevergoeding gehouden wordt.
b. Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop de verkoper redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een bijeenkomst geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan de bijeenkomst of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en de verkoper er niet in geslaagd is voor een vervangende docent of locatie zorg te dragen.
c. Door de deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door de verkoper in het geval genoemd sub a worden teruggestort.
9 Tussentijdse beëindiging (of doorschuiven) van (een gedeelte van) een opleiding op verzoek van de deelnemer, is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van verkoper in het geval sprake is van een calamiteit of een ernstige ziekte van de deelnemer of een familielid in de eerste graad. Verkoper is gerechtigd bewijs daarvan te verlangen. Verkoper is gerechtigd de kosten in verband met de tussentijdse beëindiging of het doorschuiven in rekening te brengen, kosten voor nieuw cursusmateriaal en/of prijsverhoging in verband met het later volgen van een opleiding daaronder begrepen.
10 De verkoper behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bijeenkomst belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de bijeenkomst uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
11 De kandidaat-cursist heeft na het opsturen van het inschrijfformulier recht op een bedenktijd van 15 werkdagen na de datum van ondertekening van het inschrijfformulier.

Artikel 2 Klachtenprocedure

2.1 De opleidingsinstantie hanteert de volgende definitie van een klacht: “Een klacht is een schriftelijke en ondertekende uiting van ontevredenheid die bij de organisatie per post binnen komt”.
2.2 De volgende werkwijze wordt gehanteerd:
a.) Een binnengekomen klacht wordt in behandeling genomen door de
international Education Officer. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld. b.) De indiener van de klacht ontvangt binnen twee weken een bericht
van ontvangst van de klacht.
c.) De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie bestaande uit twee medewerkers van de opleidingsinstantie die zelf niet bij de klacht betrokken zijn.
d.) Indien een klacht niet in behandeling genomen wordt, wordt de indiener van de klacht uiterlijk binnen zes weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.
e.) Een klacht wordt binnen acht weken na ontvangstdatum schriftelijk afgehandeld. Indien de behandeling van de klacht meer tijd vergt, kan deze termijn verlengd worden. De indiener van de klacht wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
f.) Binnen vijf werkdagen na het versturen van de antwoordbrief, wordt door de klachtencommissie telefonisch bij de indiener van de klacht geïnformeerd naar de tevredenheid van de afhandeling van de klacht.
g.) Wanneer de indiener van de klacht niet tevreden is over de afhandeling van de klacht dan is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde die niet werkzaam is voor kPNIBelgium.

2.3 Bij binnenkomst van een klacht wordt dit geregistreerd in het klachtendossier. Vervolgens wordt voor iedere binnengekomen klacht een apart dossier aangemaakt in het klachtendossier. De klacht alsmede de behandeling ervan en de correspondentie rondom de klacht worden opgenomen in dit dossier. Na afhandeling van de klacht wordt het dossier tenminste één jaar bewaard.
Jaarlijks worden de klachten en de afhandeling geëvalueerd door de opleidingsinstantie.

Artikel 3 Geschillen
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 4 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.